Deze website is eigendom van Herculean CV (hierna Herculean). Adres: Adegemstraat 43, 2800 Mechelen (België). Ondernemingsnummer: BTW BE 0830 631 784.

Door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Herculean en onderstaand privacy statement.

Herculean hecht belang aan uw privacy en wenst dan ook gedegen inspanningen te leveren om uw privacy te beschermen. Hoewel veel informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. In dit statement wensen we u dan ook te informeren over welke informatie we verzamelen en met welk doel. De Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 of GDPR – wetgeving (General Data Protection Regulation) die in werking trad op 25 mei 2018 bevat een aantal extra bepalingen om bij te dragen aan de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder wensen we toe te lichten hoe Herculean zich conformeert aan deze nieuwe reglementering.

1. Doelgroep GDPR

Dit aangepaste privacy statement is van toepassing voor de persoonsgegevens die we als verwerkingsverantwoordelijke (datacontroller) verwerken. Deze data kan gecapteerd worden na een bezoek aan onze webshop, deelname aan een wedstrijd of andere marketing communicatiemiddelen.

2.Verwerking Persoonsgegevens

De bepalingen omtrent GDPR zijn van toepassing op alle gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het verwerken van dergelijke gegevens kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat onder meer -niet limitatief begrepen- het capteren, verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en/of vernietigen van dergelijke persoonsgegevens.

De beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens is onderstaande entiteit:

Herculean CV, Huidevettersstraat 7 , 2800 Mechelen, België

E-mail adres: info@herculeanalliance.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0830 631 784

Als beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens zal Herculean verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Naargelang de pagina’s die u bezoekt verzamelen wij uw naam en voornaam, emailadres, IP- adres en informatie over de webpagina’s die u bezocht heeft. Wanneer u een bestelling plaatst in onze web shop, wordt de informatie met betrekking tot uw bankkaart niet door ons opgeslagen, maar door een derde partij die gespecialiseerd is in het verrichten van beveiligde online betalingsverrichtingen.

4. Hoe gebruiken wij uw informatie?

  • Voor het verwerken van bestellingen door u geplaatst.
  • Om verbintenissen, door ons aangegaan in een contract, na te komen.
  • Om een competitieschema op te stellen (vb. bij de Hercules Trophy, Pink Ladies Games competitie of een private event).
  • Om uw mening te vragen over onze dienstverlening.
  • Om u onze (online) diensten te kunnen aanbieden.
  • Om u op de hoogte te houden over wijzigingen betreffende onze dienstverlening.
  • Om u informatie op te sturen die u gevraagd heeft of die u kan interesseren, zoals informatie over diensten rond welzijn of evenementen.
  • Voor statistische doeleinden.

Wij houden uw informatie bij zolang als nodig is voor het verschaffen van onze diensten of zolang ons contract met u dit bepaalt.

5. Wie heeft toegang tot uw informatie?

We geven uw informatie niet door aan derden, dus ook niet aan uw werkgever indien je meedoet met je bedrijf. Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop, wordt de betaling verwerkt door een derde partij die gespecialiseerd is in het verrichten van beveiligde online betalingsverrichtingen. Als u vragen hebt over deze beveiligde transacties, aarzel dan niet om ons te contacteren.

6. Voorkeuren

U kiest of u al dan niet informatie van ons wenst te ontvangen via de aanvinkhokjes op de registratiepagina van onze website. Wij zullen u niet contacteren voor direct marketing doeleinden tenzij u hier vooraf mee hebt ingestemd. Wij zullen u niet contacteren voor direct marketing doeleinden indien u heeft aangegeven dat u dit niet wenst. U kan uw voorkeuren te allen tijde wijzigen door in te loggen op een van onze websites met uw login gegevens of door een e-mail te sturen naar info@herculeanalliance.com.

7. Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kan u deze bijwerken?

U kan te allen tijde uw profiel bekijken op de website en uw gegevens bijwerken. U kan bij ons altijd een kopie hiervan vragen door een mail te sturen. Indien u niet langer wenst dat wij uw gegevens bijhouden kan u ons altijd vragen om deze te verwijderen. Het e-mailadres waar u hiervoor terecht kan is info@herculeanalliance.com.

8. Profiling

Wij analyseren uw informatie om een profiel op te stellen van uw interesses en voorkeuren zodat wij u kunnen contacteren met relevante informatie. Wij gebruiken soms bijkomende informatie over u die we verkrijgen van externe partijen om dit efficiënt te doen. We kunnen uw informatie ook gebruiken in het kader van fraudebestrijding.

9. Recht om vergeten te worden

U kan te allen tijde Herculean verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te vergeten. Iedere aanvraag om dit recht uit te oefenen moet gericht worden aan info@herculeanalliance.com. Iedere aanvraag zal ten gronde onderzocht worden en nagegaan worden of dit verzoek kan ingewilligd worden en dit binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag. Het vergeten van informatie zal niet absoluut zijn omwille van enkele wettelijke verplichtingen waaronder bijv. boekhoudkundige verplichtingen.

10. Cookies

Zoals vele andere bedrijven maken wij gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestandjes die door organisaties naar uw computer worden verzonden en opgeslagen op uw harde schijf. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om bezoekers van onze website te herkennen. Ze verzamelen statistische gegevens over welke pagina’s u bezoekt, maar maken het niet mogelijk om u te identificeren. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en u een meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden.

Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen via ‘settings’ in uw webbrowser. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kan u hier terecht: https://www.allaboutcookies.org/. Cookies uitschakelen kan echter leiden tot een verminderde functionaliteit van onze website.

11. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u aan om ook de privacy policies van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, zelfs niet wanneer u de website bezoekt via één van onze links.

12. Beneden de 18 jaar

Wij zijn bezorgd om de privacy van minderjarigen. Als u nog geen 18 jaar oud bent, vraag dan toestemming aan uw ouders of voogd vooraleer u ons persoonlijke informatie verschaft.

13. Website monitoring

Onze website kan gebruik maken van de LinkedIn, Google, SharpSpring en/of Facebook pixel. Deze technologieën registreren uw klikgedrag op onze website. Deze informatie bevat geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens alsook geen bankgegevens. Wij gebruiken deze technologieën voor intern gebruik om onze dienstverlening te optimaliseren.

14. Contact en klachtrecht

Eventuele opmerkingen aangaande de diverse contacten tussen Herculean en de consument kunnen te allen tijde gemeld worden aan Herculean op info@herculeanalliance.com.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op onderstaande coördinaten:

Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

15. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt of worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien Herculean de bewuste clausule(s) wenst te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Herculean om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

Herculean houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 14/05/2020.